Kierunek PRACA!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 

Projekt „Kierunek PRACA!” jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w ramach 8 osi priorytetowej - rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2  Aktywizacja zawodowa typ projektu a: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród os. w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych /biernych zaw.) zamieszkałych na terenie miasta Kraków oraz powiatu krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego i wielickiego w szczególności z obszarów rewitalizowanych poprzez podjęcie zatrudnienia do dnia 30.06.2020r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Kierunek PRACA!” skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych/biernych zawodowo) zamieszkujących miasto Kraków oraz powiat: krakowski, myślenicki, olkuski i wielicki w szczególności z obszarów rewitalizowanych, należące co najmniej do jednej z poniższych grup :

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym grupa ta nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie oraz może być skierowana wyłącznie na formy wsparcia służące podniesieniu, nabyciu, utrzymaniu lub potwierdzeniu kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów (tj. wsparcie szkoleniowo-doradcze, szkolenia specjalistyczne).

Wsparciem zostanie objętych łącznie 110 os. w tym min. 60% stanowić będą Kobiety.

Min. 11% Uczestników Projektu będą stanowić osoby opiekujące się os. zależnymi.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projektu jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie.

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności.
 2. Elastyczność w użytkowaniu.
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie.
 4. Czytelna informacja.
 5. Tolerancja na błędy.
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku.
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
 8. Percepcja równości (czyli Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące).

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać w ramach projektu z racjonalnych usprawnień.

Co oferujemy?

 1. płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.
 2. bezpłatne szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
 3. udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.
 4. opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Co możesz zyskać?

Pracę i/lub nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Stypendium stażowe/szkoleniowe podczas odbywania stażu u pracodawcy/szkolenia.
 2. Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych, a także osobom, które opiekują się sobą zależną zwrot kosztów opieki podczas odbywania stażu oraz szkolenia.
 3. Opłatę za szkolenia, egzaminy i certyfikaty.
 4. Poczęstunek podczas warsztatów, materiały szkoleniowe.
 5. Zaświadczenie o ukończeniu stażu/szkolenia.

 

Planowanym efektem projektu będzie:

 • nabycie/zwiększenie umiejętności społecznych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i wizerunku poprzez udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy i pozytywnego wizerunku przez min. 99 os.
 • nabycie nowego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych przez min. 64 os.
 • nabycie nowych umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach przez min. 45 os.
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

 

Wartość projektu: 1 609 138,56 PLN
Kwota dofinansowania: 1 528 638,56 PLN

 

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w ramach naborów.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdziesz w zakładce Aktualności. 

 

 

Okres realizacji projektu:

01.07.2018 r.  – 30.06.2020 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!